درباره کنفرانس

  سال 1396 با عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال» نام گرفته است. اقتصاد مقاومتي تحقق پيدا نخواهد كرد مگر آن كه علاوه بر كاهش وابستگي به نفت، كشور خود را براي جهشي بزرگ در شاخص‌هاي كسب و كار آماده نمايد. شاخصي كه در اين رابطه، كشورها را در سطح بين‌الملل متمايز مي‌نمايد سهولت انجام كسب و كار در آنهاست؛ فضايي كه در آن، نخبگان و دانش‌وران بتوانند به سادگي ايده‌هاي خود را اجرايي ساخته و پس از آن صاحبان كسب و كار مستمراً د...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان