تعرفه های ثبت نام

پذیرش هر مقاله (حضوری )

 

هزینه 

 

 

 

 

 

165000 تومان

 دانشجویان

 

175000 تومان

غیر دانشجو

 

  • نویسندگان همکار در صورتی که دانشجو باشند مبلغ 140000 تومان و در صورتی که دانشجو نباشند 150000 تومان جهت حضور در کنفرانس بایستی پرداخت نمایند
  • برای نویسندگان همکار که متقاضی حضور در کنفرانس نباشند صرفا گواهی پذیرش مقاله صادر و صرفا به نویسنده ای تحویل می گردد که در کنفرانس حضور به هم رسانیده است 
  • هزینه هر مقاله بیشتر به صورت حضوری به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 100000 تومان می باشد. برای این مقالات صرفا گواهی پذیرش صادر می گردد

 

پذیرش مقاله (غیر حضوری)

 

هزینه

 

 

 

 

 

تومان 150000

 

دانشجویان

 

تومان 160000

 

غیردانشجو

 

  • هزینه ثبت نام غیر حضوری شامل هزینه داوری، گواهینامه پذیرش مقاله، لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس و ارسال از طریق پست پیشتاز می باشد.
  • نویسندگان همکار در صورتی که دانشجو باشند مبلغ 130000 تومان و در صورتی که دانشجو نباشند 140000 تومان جهت دریافت بسته کنفرانس بایستی پرداخت نمایند. در غیر این صورت، گواهی های پذیرش مقاله صرفا به نویسنده مسئول ارسال خواهد شد
  • هزینه هر مقاله بیشتر به صورت غیرحضوری به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 100000 تومان می باشد. برای این مقالات صرفا گواهی پذیرش صادر می گردد
  • هزینه حضور در کنفرانس بدون ارسال مقاله برای دانشجویان 150000 تومان  می باشد. گواهی حضور در کنفرانس به شرکت‌کنندگان تقدیم خواهد شد.
  • هزینه حضور در کنفرانس بدون ارسال مقاله برای غیر دانشجویان 160000 تومان  می باشد. گواهی حضور در کنفرانس به شرکت‌کنندگان تقدیم خواهد شد.
  • شركت در كارگاه هاي كنفرانس منوط به ثبت نام (همراه با مقااله و يا بدون مقاله) در كنفرانس مي باشد.
  • براي شركت در كار گاه هاي جانبي كنفرانس از طريق تماس با دبير خانه ثبت نام به عمل آوريد.

 

 

شماره حساب جهت پرداخت هزینه شرکت در کنفرانــس

 

جهت دریافت شماره حساب واریز وجه ثبت نام، پیام درخواستی را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایید و یا یک پیامک درخواست به شماره همراه کنفرانس بفرستید.

 

توجه مهم:

-  لطفا بعد از واریز هزینه، رسید آن را اسکن کرده و به ایمیل کنفرانس (info@mibeconf.ir) ارسال کنید.