درباره کنفرانس

 

سال 1396 با عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال» نام گرفته است. اقتصاد مقاومتي تحقق پيدا نخواهد كرد مگر آن كه علاوه بر كاهش وابستگي به نفت، كشور خود را براي جهشي بزرگ در شاخص‌هاي كسب و كار آماده نمايد. شاخصي كه در اين رابطه، كشورها را در سطح بين‌الملل متمايز مي‌نمايد سهولت انجام كسب و كار در آنهاست؛ فضايي كه در آن، نخبگان و دانش‌وران بتوانند به سادگي ايده‌هاي خود را اجرايي ساخته و پس از آن صاحبان كسب و كار مستمراً در تكاپوي بهبود و ارتقاي فرايندها، فعاليت‌ها و محصولات خود هستند. ارتقاي توان داخلي و بهبود مستمر آن است كه ثمره اقتصاد مقاومتي را براي كشور به دنبال خواهد داشت.

بر اين مبنا و با توجه به اهميت بي‌بديل فضا يا محيط مطلوب كسب و كار در ايجاد تحول اقتصادي در كشور، دانشگاه دولتي حضرت معصومه (س) با استعانت از خداوند متعال، كنفرانس ملي «مديريت و بهبود فضاي كسب و كار» را با اهداف معنوي زير برگزار مي‌نمايد:

  1. فرهنگ‌سازي در قشر علمي كشور، فعالان حوزه اقتصادي و مديران راهبردي و اجرايي براي تأمل در چگونگي بهبود كسب و كارها
  2. ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات و دانسته‌هاي دانش‌پژوهان، مديران و فعالان در حوزه كسب و كار
  3. دستيابي به ايده‌هاي ناب و اجرايي در بهبود كسب و كار در كشور
  4. ارائه جديدترين يافته‌هاي محققان در موضوع كنفرانس

 

برنامه‌هاي كنفرانس در روز برگزاري به شرح زير مي‌باشد:

  • ايراد سخنراني اساتيد بزرگ مديريت
  • ارائه مقالات شفاهي و پوستري
  • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي
  • برگزاري پنل‌هاي تخصصي
  • معرفي كارآفرينان برتر
  • برگزاری نمایشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت­ها