محل برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار در شهر مقدس قم دانشگاه دولتی حضرت معصومه (س) می باشد.