دکتر علیرضا باقری ثالث

رییس شورای سیاستگذاری

دکتر رسول عباسی

مدیر کنفرانس

دکتر مونا جامی پور

دبیر علمی کنفرانس

دکتر حسین معینی

دبیر کمیته اجرایی