راهنمای اصل مقاله:

نکات مهمی که قبل از ارسال مقالات می بایست در نظر داشته باشید به شرح زیر می باشد:

  • چکیده و متن مقالات یکجا دریافت می گردد و نیازی به ارسال چکیده به صورت مجزا نمی باشد.
  • در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله، در ادامه ملزم به اصلاح مقاله خواهيد بود.
  • ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.
  • در صورت تشخیص تقلب علمی توسط نویسندگان، مقاله رد خواهد شد.

دریافت راهنمای اصل مقاله.

.