تسريع در اصلاح مقالاتي كه پذيرش مشروط شده اند


از محققان ارجمندي كه مقالات آنها مورد پذيرش مشروط قرار گرفته است جهت جلوگيري از انباشت مقالات در لحظات پاياني مهلت تعيين شده خواهشمند است در اولين فرصت نسبت به اصلاح و ارسال مقاله مربوط اقدام فرمايند.

با تشكر، دبيرخانه كنفرانس ملي مديريت و بهبود كسب و كار