چاپ مقالات برتر كنفرانس در مجله


به اطلاع محققان گرامي مي رساند پيرو هماهنگي صورت گرفته، مقالات برتر اين كنفرانس در موضوعات كسب و كار در مجله IJMS -Iranian Journal of Management studies دانشگاه تهران و مقالات رفتاري آن در دوفصلنامه پژوهش هاي روانشناختي در مديريت با شرط داوري مجدد به چاپ خواهند رسيد.