تعجیل در اتمام فرایند ثبت نام


از کلیه نویسندگان و محققانی که مقالات آنها در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است نظر به نزدیک بودن زمان برگزاری کنفرانس، خواهشمند است نهایتاً تا سه شنبه نسبت به واریز هزینه ثبت نام و ارسال فیش مربوط از طریق ایمیل اقدام نمایند.